Dziś jest: poniedziałek, 27-05-2024, Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Do zakończenia roku
szkolnego pozostało:
Biuletyn Informacji Publicznej XML

Aktualności

E-dziennik.jpeg

Szkolne koło wolontariatu.png

Blog Anioły ze szkoły

Zastępstwa.jpeg

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 519
W tym miesiącu: 16965
Wszystkich odwiedzin: 3053296
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Wyniki rekrutacji 2020/2021

Ciemnozielone i Herb Edukacja Logo.png

Dobrzeń Wielki, 27 marca 2020r.

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

w Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

 

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020r.  zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora    nr  1/2019/2020 z dnia 24 lutego 2020r.  do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi  w  Dobrzeniu Wielkim.

 

Skład Komisji:

Przewodniczący : Katarzyna Kuszewicz  - pedagog szkolny

Członkowie:  

1.   Wioleta Kaczmarek

2.   Paulina Macioszek

  

Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

1. Członkowie Komisji jednogłośnie wybrali  Panią Katarzynę Kuszewicz na protokolanta posiedzenia.

2. Przewodniczący Komisji zapoznał Komisję z zasadami rekrutacji dzieci do Szkoły oraz zobowiązał członków Komisji do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Komisja sprawdziła wymogi formalne wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy na rok szkolny  2020/2021, które zostały z złożone w liczbie 5 . Komisja stwierdziła, że wszystkie wnioski zostały złożone prawidłowo.

4. Komisja przeanalizowała wnioski pod względem merytorycznym, zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zwróceniem szczególnej uwagi na kryteria przyjęć uczniów do Szkoły zawartych w obowiązujących przepisach i uchwale Rady Gminy  Dobrzeń Wielki z dnia  2 marca 2017r.  i przyznała punkty poszczególnym uczniom za spełnienie kryteriów:

-Bialas Florian -  9 pkt,

-Dziuba Emilia - 0 pkt,

-Kubis Brunon – 9 pkt,

-Libawski Dominik – 3 pkt,

-Zawada Adrian – 16 pkt.

 

Ustalanie wyników rekrutacji

1. Komisja jednogłośnie zakwalifikowała wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do Szkoły. Protokolant sporządził w porządku alfabetycznym listę dzieci zakwalifikowanych, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

2.  Przyjęcie  dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły nastąpi w postępowaniu uzupełniającym na pozostałe wolne miejsca.

Najniższa liczba punktów uprawniających do przyjęcia na rok szkolny  2020/2021  wynosi 0 pkt .

3. Przewodniczący zamknął posiedzenie i poinformował, że  dnia 3 kwietnia 2020r  nastąpi ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych (załącznik nr 1), natomiast 20 kwietnia 2020r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych (załącznik nr 2)  na  stronie internetowej szkoły.

Podpisano:

Protokolant:

........................................

Przewodniczący:

........................................

Załączniki:

- nr 1 –   lista uczniów zakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I-szej na rok szkolny 2020/2021:

 

                                                                                                               Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

Lista  kandydatów zakwalifikowanych

do Publicznej Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

na rok szkolny 2020/21

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 59).

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 60).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

4. Uchwała Nr  XXX/241/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 2 marca 2017

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

5. Zarządzenie Nr 0050.1.11.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkoły podstawowej, dla których Gmina Dobrzeń wielki jest organem prowadzącym.

 

 

 

1.Adamski Krzysztof

2.Antosik Bartosz

3.Balcarczyk Alicja

4.Banach Miłosz

5.Bialas Florian

6.Doszak Malwina

7.Dowbor Joanna

8.Dziuba Emilia

9.Dziuba Krzysztof

10.Grabowski Tomasz

11.Hodera Emilia

12.Hodera Hanna

13.Jonek Karol

14.Kaczmarek Zuzanna

15.Kokot Sebastian

16.Kubis Brunon

17.Libawski Dominik

18.Lukas Andrzej

19.Malinowski Patryk Adrian

20.Mikoś Ksawery

21.Mitek Łukasz

22.Mikuła Michał

23.Muhmel Mateusz

24.Nowak Leon

25.Pampuch Szymon

26.Pasalski Paweł

27.Płaczek Adam

28.Radoń Adam

29.Ratuszny Wiktoria

30.Regner Robert

31.Rodzis Zuzanna

32.Rypień Radosław

33.Schwierz Filip

34.Siwek Karolina

35.Szwarcbach Emilia

36.Szydło Emilia

37.Wacławczyk Adam

38.Wolny Szymon

39.Zawada Adrian Marek

40. Zięba Piotr

 

 

 

Data podania do publicznej wiadomości listy KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH nastąpi 03 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły

 

 

 

Katarzyna Kuszewicz

 

                                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Lista uczniów PRZYJĘTYCH i   NIEPRZYJĘTYCH  zostanie podana   do publicznej wiadomości  na stronie internetowej szkoły w dniu 20 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy IV-tej (sportowej)

na rok szkolny 2020/2021:

 

„Zasady naboru do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021”

Zmiana w terminach postępowania rekrutacyjnego oraz rekrutacji uzupełniającej

Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 410 wraz ze zmianami), próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy  sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim należy przeprowadzić po ustaniu zdalnego nauczania, w  dogodnym dla w/w szkoły terminie,  nie później niż do końca roku szkolnego 2019/2020.

 

Lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej:

 

 1. Dlugosch Zuzanna
 2. Funk Judyta
 3. Funk Zofia
 4. Halama Dawid
 5. Harmus Zofia
 6. Hebda Aniela
 7. Janowski Karol
 8. Janowski Tomasz
 9. Kanteluk Marcel
 10. Kocoń Mateusz
 11. Kupiec Emilia
 12. Łytka Bartosz
 13. Mączko Hanna
 14. Mehl Filip
 15. Miler Julia
 16. Owsiak Julia
 17. Pasalska Katarzyna
 18. Radoszewska Natalia
 19. Rencz Paweł
 20. Szczygieł Julia
 21. Wieczorek Zuzanna
 22. Zygosz Amelia